• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ข่าวสาร

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยคว้า 4 รางวัลในเวทีระดับประเทศ
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิตดีเด่น คปก.
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ ทุกท่าน คว้า 2 รางวัล ระดับนานาชาติ
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน “Seoul International Invention Fair” (SIIF 2018)
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็น ***อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอเชิญร่วมเข้าฟังสัมมนา
ขอเชิญฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน TAB-CoE Forum ครั้งที่ 1
ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับเกียรติให้สัมภาษณ์ ออกอากาศรายการ เกษตรก้าวไกล กับ สวก. ลงพื้นที่ถ่ายทำงานวิจัย ที่ผลิตรายการนำเสนอผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง 32HD
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในกิจกรรม
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีและร่วมชื่นชมอาจารย์ในสถานวิจัยที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตร คว้า 2 รางวัล
ข่าวสาร

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็น ***อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ


ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (Center of Excellence for Trace Analysis and Biosensor : TAB-CoE)  ขอแสดงความยินดีและร่วมชื่นชมอาจารย์ในศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร   ผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็น ***อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ *** สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี   ของสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

**********

ตามที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย       (ปอมท.) ได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2561     เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 และได้ดำเนินการสัมภาษณ์ เพื่อนำผลมาเสนอต่อที่ประชุมปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2561 ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องลีลาวดี  ชั้น 3 KU Home อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 36 ปี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร     โดยได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร  สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นผู้ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ  สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ของสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561  จะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ   โดยมีพิธีมอบรางวัลอย่างสมเกียรติ  ในการประชุมวิชาการประจำปีของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน  2561  ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร ทางศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ  คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอชื่นชมและเเสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องจากผลงาน จนได้มาซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยค่ะ/ครับ

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

*** หรือติดตาม  http://www.facebook.com (สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์)