• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ข่าวสาร

สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ เข้าร่วมกิจกรรมงาน ศิษย์เก่า งานคืนสู่เหย้า 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คิดถึงอย่างแรงภาคที่ 2 กันอย่างอบอุ่น
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณภัทร ยุพินทรกุล นักศึกษาปริญญาโท ได้รับรางวัลงานวิจัยระดับดี
งานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2561
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย สถานวิจัยฯ ที่ได้รับรางวัล IP Awards 2017
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาในสถานวิจัยฯ คว้า รางวัลในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561
การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์ระดับนานาชาติ (PACCON 2018) ครั้งที่ 12
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์สถานวิจัยฯทุกท่าน คว้ารางวัลระดับประเทศ 4 รางวัล
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.โอภาส บุญเกิด
ข่าวสาร

งานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2561


 สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาสถานวิจัย

*********
     เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้จัดกิจกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ที่สร้างชื่อเสียงในเวทีระดับนานาชาติ และระดับชาติ รวมถึงการสร้างชื่อเสียงในงานและหน้าที่ต่างๆ ในปี 2560 ที่ผ่านมา ในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2561 โดยในครั้งนี้ คณาจารย์และนักศึกษาสถานวิจัยฯได้รับ เกียรติ จากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ เป็นประธานพร้อมมอบเกียรติบัตร ในครั้งนี้และภายในงาน ได้มีการบรรยายพิเศษเรื่องเล่าของความสำเร็จ “The inspiration : แรงบันดาลใจพลังแห่ง ความสำเร็จ” โดย ศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร คันธโชติ เพื่อสร้างเเรงบันดาลใจที่ดี ดูข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  http://www.facebook.com (สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์)