• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ข่าวสาร

สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาในสถานวิจัยฯ คว้า รางวัลในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561
การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์ระดับนานาชาติ (PACCON 2018) ครั้งที่ 12
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์สถานวิจัยฯทุกท่าน คว้ารางวัลระดับประเทศ 4 รางวัล
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.โอภาส บุญเกิด
ผู้อำนวยการสถานวิจัยฯได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษาประจำปี 2561
นางสาวปิยะลักษณ์ หนูฤกษ์ นักศึกษาปริญญาเอก ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สถานวิจัยฯทุกท่าน คว้า 3 รางวัล ในงาน Seoul International Invention Fair 2017” (SIIF 2017)
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชรินรัตน์ ศิริธรรม นักศึกษาปริญญาเอก
ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วม ฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในกิจกรรม TAB Research Forum ครั้งที่ 26
ข่าวสาร

ผู้อำนวยการสถานวิจัยฯได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษาประจำปี 2561


 

Thailand 4.0 กับความท้าทายในการประดิษฐ์คิดค้นเพื่อพัฒนาประเทศ” ...............................................................................................

สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้อำนวยการสถานวิจัยฯ โดย รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554 สาขาวิทยาศาสตร์และเภสัช. ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากร ร่วมอภิปรายเรื่อง “Thailand 4.0 กับความท้าทายในการประดิษฐ์คิดค้นเพื่อพัฒนาประเทศ” ดำเนินการอภิปรายโดย นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ อดีตเลขาธิการ วช. ในกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2560 จัดโดย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฏร์ธานี