• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
เทคนิคการเตรียมตัวอย่าง
เทคนิคการวิเคราะห์
เทคนิคการเตรียมตัวอย่าง

งานวิจัยด้านการเตรียมตัวอย่าง มุ่งเน้นพัฒนาเทคนิคสำหรับเก็บหรือเตรียมตัวอย่างให้ปลอดสารเจือปนโดยใช้ตัวทำละลายในปริมาณน้อย เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์แบบสะอาด (Green chemistry)

ตัวอย่างการนำเทคนิคการเตรียมตัวอย่างมาประยุกต์ใช้งาน เช่น

 • การสกัดด้วยตัวทำละลายหยดเดียว (Single Drop Microextraction, SDME)

สำหรับการวิเคราะห์ โพลิไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอนในน้ำ

 • การสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็งปริมาณน้อย (Solid Phase Microextraction, SPME)

สำหรับการวิเคราะห์สไตรีนตกค้างในอาหารบรรจุภัณฑ์

 • การสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็ง (Solid Phase Extraction, SPE)

สำหรับการวิเคราะห์สารพทาเลต และอดิเพตเอสเอสเทอร์ที่ปนเปื้อนในอาหารบรรจุภัณฑ์ หรือยาปฏิชีวนะที่ตกค้างในเนื้อสัตว์

 • คาปิลลารี ไมโครแอคเทรคชัน (Capillary Microextraction, CME)

สำหรับการวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์กึ่งระเหยง่ายปริมาณน้อยในน้ำ 

 • การสกัดด้วยสเตอร์บาร์ซอร์บทีฟ (Stir-bar Sorptive Extraction, SBSE) และเมมเบรนที่มีรูพรุนขนาดเล็ก (Microporous Membrane Liquid-Liquid Microextraction, MMLLE) 

สำหรับการวิเคราะห์โพลิไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอนในน้ำ 

 

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาการเตรียมวัสดุที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อสารที่ต้องการวิเคราะห์ เช่น

 • การเตรียมโมเลกุลาร์อิมพริ้นเต็ดโพลีเมอร์ (Molecular Imprinted Polymer, MIP) เป็นตัวดูดซับของแข็ง

สำหรับการวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะในกุ้ง และยาฆ่าแมลงคาร์โบฟูแรนในน้ำ

 • การเตรียมอุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศแบบพาสซีพที่มีราคาประหยัดและประสิทธิภาพสูง

สำหรับวิเคราะห์หาไซรีนและสไตรีนแบบพาสซีพ ในร้านถ่ายเอกสาร

 • การพัฒนาอุปกรณ์เพิ่มความเข้มข้นแบบออนไลน์โดยใช้ช่องทางไหลจุลภาค (Microchannel)

ร่วมกับการตรวจวัดด้วยเทคนิคแอมเพอโรเมตริก ซึ่งภายในช่องทางไหลจุลภาคบรรจุตัวดูด
ซับโพลีเอทิลีนไกลคอล (Polyethylene glycol) ที่เคลือบบนอนุภาคแม่เหล็ก (Magnetic
particles)
สำหรับวิเคราะห์หาปริมาณคาร์โบฟูแรน (Carbofuran) ในตัวอย่างน้ำ

 

 

โดยเทคนิคการเตรียมตัวอย่างที่พัฒนาขึ้นนี้ใช้ควบคู่กับเทคนิควิเคราะห์ทางโครมาโทกราฟีได้แก่ เทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี (Gas chromatography) และ/หรือ ลิควิดโครมาโทกราฟี (Liquid chromatography)