• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
เทคนิคการเตรียมตัวอย่าง
เทคนิคการวิเคราะห์
หน้าหลัก งานวิจัย

สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ มุ่งเน้นพัฒนาเทคนิคการเตรียมตัวอย่างและวิธีวิเคราะห์ ที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย โดยเฉพาะสารปนเปื้อนหรือสารที่ตกค้างในตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม วัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการวิเคราะห์ทางการแพทย์