• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์

เกี่ยวกับสถานวิจัย

สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (Trace Analysis and Biosensor Research Center) ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 โดยรวมหน่วยวิจัยสองหน่วยไว้ด้วยกัน คือหน่วยวิจัยเคมีวิเคราะห์และสิ่งแวดล้อม/สารปริมาณน้อย (Analytical and Environmental Chemistry/ Trace Analysis Research Unit) และหน่วยวิจัยชีวฟิสิกส์:ไบโอเซนเซอร์และกระแสไฟฟ้าชีวภาพ (Biophysics Research Unit: Biosensors and Biocurrents) มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายงานวิจัยและการศึกษาเรียนรู้ทั้งสองด้าน ทางสถานวิจัยฯ สนใจในเรื่องของการเตรียมตัวอย่างและเทคนิคในการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีและไบโอเซนเซอร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ในด้านอุตสาหกรรม สุขภาพ อาหารและสิ่งแวดล้อม

สมาชิกของสถานวิจัยฯ ประกอบด้วยนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม